برنامه یاد بعضی نفرات
 
در کنار محمدرضا شفیعی کدکنی و امیر نادریامیر نادری | موسیقی ما