برنامه یاد بعضی نفرات
 
با رهبری مهرداد تیموری، سعید علیجانی و رژیس پرودُمصنم قراچه‌داغی | موسیقی ما