برنامه یاد بعضی نفرات
 
به سرپرستی حسن باحجب خجسته و خوانندگی جعفر احمدیگروه گنجلیک | موسیقی ما