برنامه یاد بعضی نفرات
 
با خوانندگی رسول ملکیگروه ادیب | موسیقی ما