برنامه یاد بعضی نفرات
 
فرزند محمدرضا شجریان از وضعیت جسمانی پدرش گفت
با همراهی با خوانندگانی چون لینا شمامیان و مژگان شجریانمژگان شجریان | موسیقی ما