برنامه یاد بعضی نفرات
 
در بزرگداشت هفته‌ی «نظامی» حسام‌الدین سراج روی با گروه بیدل خواند
حاصل همکاری حسین بهروزی‌نیا، جاوید افسری و داود ورزیدهداود ورزیده | موسیقی ما