برنامه یاد بعضی نفرات
 نامیق قارا چوخورلو | موسیقی ما