برنامه یاد بعضی نفرات
 
تجربه موسیقی راک و راک اند رول دهه 60 تا 90قلم را بچرخان | موسیقی ما