برنامه یاد بعضی نفرات
 
با شعر «عبدالجبار کاکایی» و موسیقی «فرید سعادتمند»
علیرضا شفایی: «خیال آمدنت» ترجمان عالم درون به زبان موسیقی استعلیرضا شفایی | موسیقی ما