برنامه یاد بعضی نفرات
 
با حضور نوازندگانی چون پدرام فریوسفی، دانیال جورابچی، مهدی عبدی و پیمان ابوالحسنی
در هشتمین روز از برگزاری رویداد «پهنه نوروز»مهدی عبدی | موسیقی ما