برنامه یاد بعضی نفرات
 
به پاس «سال‌ها اهتمام در معلمی‌ و خلق زیبایی در موسیقی ایران» صورت می‌گیرد
پای صحبت‌های بانوی پیانیست که در مراسم بزرگ‌داشت استاد معروفی از او تقدیر شد
تقدیر از بانوی پیانیست پیشکسوتافلیا پرتو | موسیقی ما