برنامه یاد بعضی نفرات
 
طرح دوباره سند موسیقی در کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شد
نخستین جلسه کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد
با حضور معاون هنری وزیر ارشاد گزارش جشنواره های مختلف هنری در شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان شد
از سوی رییس کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان شد؛کمیسیون هنر و معماری شورای عالی انقلاب فرهنگی | موسیقی ما