برنامه یاد بعضی نفرات
 
استاد «محمدعلی کریمخانی» (خواننده‌ی آمده‌ام ای شاه پناهم بده) دعوت حق را لبیک گفت
حال عمومی خواننده‌ی «آمده‌ام شاه پناهم بده» خوب استمحمدعلی کریمخانی | موسیقی ما