به آهنگسازی پوریا خادم و رهبری رئوف عبدالله‌اف
آلبوم «علمدار» اثر پوریا خادم منتشر می‌شود
باآهنگسازی پوریا خادم و رهبری علی رهبری