نگاهی تحلیلی به اولین شب اجرای کنسرت استاد کیهان کلهر و تریوی رامبرانت