بعد از ۶ سال فعالیت به رهبری «فراز خسروی دانش»
با همراهی شهریار خسروی دانش، مسیح خسروی و فراز خسروی دانش
در سالن برج آزادی اتفاق می‌افتد؛