بعد از ۶ سال فعالیت به رهبری «فراز خسروی دانش»
از «تماشاخانه» ببینید و دانلود کنید؛
در سالن برج آزادی اتفاق می‌افتد؛