Manou Sarmast مانو سرمست اسحاق انور
همراهی دو چهره‌ی جهانی موسیقی در اجرای قطعه‌ای از «مرتضی‌خان نی‌داوود»‌
از سوی انتشارات آوای باربد؛