«بررسی ادوار موسیقایی در موسیقی ایرانی و مقامی» به همت کامیار فانیان برگزار می‌شود
در دانشکده موسیقی دانشگاه هنر تهران صورت می‌گیرد