پرونده‌ای برای آلبوم «جشن تنهایی» با صدای «شهاب رمضان» - 4
پرونده ای برای آلبوم«جشن تنهایی» با صدای«شهاب رمضان» - 3
پرونده‌ای برای آلبوم «جشن تنهایی» با صدای «شهاب رمضان» - 2
پرونده‌ای برای آلبوم «جشن تنهایی» با صدای «شهاب رمضان» - 1