با موسیقی اردوان وثوقی و با هدفِ کمک به ساخت مدارس مناطق کمتر برخوردار