توسط انتشارات ماهور و با خوانندگی منتخب‌الذاکرین و قلی‌خان ققفازی