صبح جمعه، جشنواره «دف، نوای رحمت» به کار خود پایان داد