فقدان هنرمندی که در هنرش معرفت جلوه داشت
در جلسه‌ی نمایندگان مدیران آموزشگاه‌های آزاد هنری با مدیر کل موسیقی بیان شد
با حضور معاون امور هنری، مدیر کل دفتر موسیقی و محمدرضا درویشی