با آهنگسازی هوشیار خیام و امیر اسلامی و توسط نشر هرمس