در پی استعفای مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
با قبول استعفای علی ترابی و با حکم وزیر ارشاد