در نشست رسانه‌ای دومین نمایشگاه ساز خانه‌ی موسیقی عنوان شد