کنسرت آنلاین نوروزخانه تیوانوا موسیقی ما سعدالله نصیری موسیقی کردی کروه ژوانا
 
کاشکی - محمد معتمدی و میدیا فرج نژاد
وزارت آموزش و پرورش به خبری با عنوان «توبیخ شادی در مدارس» واکنش نشان داد