در همکاری با «محسن شریفیان» و «میلاد درخشانی» در فضای موسیقی الکترونیک