به خاطر سهم برجسته‌ در کمک به بشریت و مسائل انسانی از طریق موسیقی