با همکاری بابک زرین، سیاوش وزیری و هومن نامداری و سایر هنرمندان مطرح