Manou Sarmast مانو سرمست اسحاق انور
با حضور چهره‌هایی از ترانه و موسیقی