ماجرای ساخته شدن شعر سريال «ولایت عشق» از زبان شاعرش