در آخرین شب از اجرای نمایش اشکان خطیبی و سیامک صفری اتفاق افتاد
استقبال از اجرای نمایش خواننده گروه «ترافیک»