علی اکبر شکارچی | موسیقی ما
 
برای دوست نازنینم زنده یاد فرامرز شکرخواه