به سرپرستی «لیلا جعفرپور» و با همراهی گروه حرکت «رخسار»
برای تاریخ 15 مرداد
با همراهی گروه «رخساره» به سرپرستی نیوشا بریمانی