«بررسی ادوار موسیقایی در موسیقی ایرانی و مقامی» به همت کامیار فانیان برگزار می‌شود
براساس ساخته‌های کامیار فانیان برگزار می‌شود