به سرپرستی و آهنگسازی نگار دستمالچی و خوانندگی دانیال معمارنژاد