با همکاری میلاد ترابی، مهرزاد امیرخانی، سعید سام و...