با شعار «ای گفت‌و‌گوی ما همگی گفت‌و‌گوی دوست»
13 و 14 شهریور صورت می‌گیرد؛