با گوشه‌هایی از آواز افشاری و راست‌پنجگاه
از «موسیقی ما» بشنوید و دانلود کنید؛
با محوریت موسیقی شناسی لرستان