برای سید علیرضا میرعلی‌نقی که محمدرضا لطفی او را «نابغه» می‌دانست
یادداشتی به بهانه نشست «نگهبان شعله یا پاسبان خاکستر؟»