فرهاد فروتنی - بچگیام
در کارگاه ترانه بابک صحرایی عنوان شد؛