به کارگردانی مهدی گلستانه و با مدیریت هنری یاحا کاشانی در بخش موسیقی
با تنظیمی از «مسعود همایونی»