داوود ثروتی
خواننده
Davood Servati
ویدیو‌ها 
[ داوود ثروتی ], [ سعید عرب ]