محمد جدیدی
خواننده
Mohammad Jadidi
تک قطعه‌ها 
[ افشین اوجان ], [ حسام خانجانی ], [ محمد جدیدی ]