دوئت لیرا ؛ اجرای تهران (اردیبهشت 1397) | موسیقی ما