حسین تقی نژاد
خواننده
Hosein Taghinejad
تک قطعه‌ها 
[ حسین تقی نژاد ]
ویدیو‌ها 
[ گروه هم آوایان تاسیان ]
[ حسین تقی نژاد ]