حسین تقی نژاد
خواننده
Hosein Taghinejad
ویدیو‌ها 
[ گروه هم آوایان تاسیان ]
[ حسین تقی نژاد ]