آربی بابومیان
آثار این هنرمند 
[ امیرحسین زاولانه ]