اسحاق اسدبیگی
سایر آثار این هنرمند 
[ هومن سزاوار ]